Viimeksi päivitetty 23.10.2018

Matkaehdot

1. Matkanjärjestäjä

Sulkavan Hiihto- ja Souturetket Oy (Y-tunnus 1740271-9) on vuonna 2002 perustettu perheyritys Hiihtäen Halki Suomen -tapahtuman järjestämiseen. Yritys järjestää myös pienimuotoisesti Saimaan vesistössä tapahtuvia kirkkoveneretkiä sekä myy opaspalveluita kirkkoveneretkille.

Sulkavan Hiihto- ja Souturetket Oy:llä (jäljempänä ”Matkanjärjestäjä”) on Hiihtäen Halki Suomen -tapahtuman (jäljempänä ”Matka”) mukaisesta valmismatkasta voimassa oleva vakuus Kilpailu- ja Kuluttajavirastolla, joka on Matkanjärjestäjän toimintaa valvova viranomainen (www.kkv.fi) Valmismatkaliikenteen rekisteritunnus on <tunnus tulee myöhemmin>.

2. Matkaehdot

Nämä matkaehdot ovat Matkanjärjestäjän laatimat. Matkaehdot on laadittu ottaen huomioon matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä koskevan direktiivin (EU 2015/2302) ja 1.7.2018 voimaan tulleen matkapalveluyhdistelmistä annetun lain (901/2017) pakottavat säännökset. Näitä matkaehtoja sovelletaan 1.7.2018 alkaen tehtäviin matkasopimuksiin.

Matkustaja (jäljempänä ”Matkustaja”) sitoutuu hyväksymään nämä matkaehdot ilmoittautumisen yhteydessä. Matkustajaa sitova matkasopimus syntyy, kun Matkustaja on ilmoittautunut Matkaan sekä suorittanut Matkan kokonaishinnan ensimmäisen maksuerän näiden matkaehtojen kohdan 6 mukaisesti.Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä vähäisiä muutoksia matkasopimukseen ennen Matkan alkamista. Matkanjärjestäjä ilmoittaa tällaisista muutoksista Matkustajalle ennen Matkan alkamista matkasopimuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

3. Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Matkustaja voi tilata Eurooppalaisen sairaanhoitokortin oman kotimaansa sosiaalihuollon konttorista tai mahdollisuuksien mukaan verkosta (Suomessa Kelan asiointipalvelun kautta). Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla on mahdollista saada lääketieteellisistä syistä välttämätöntä sairaanhoitoa Hiihtäen Halki Suomen -tapahtuman tapahtumamaissa eli Suomessa ja Norjassa.

Lisää tietoa Europpalaisesta sairaanhoitokortista saa oman kotimaansa sosiaalihuollon konttorista tai mahdollisuuksien mukaan verkosta.

4. Matkavakuutus

Matkavakuutuksen ottaminen on suositeltavaa Matkaa varten. Matkavakuutus on syytä ottaa jo ennen Matkalle ilmoittautumista. Matkavakuutuksen osalta on syytä varmistaa, että se kattaa niitä kustannuksia, joita aiheutuu, jos Matkustaja peruuttaa matkasopimuksen tai jos Matkustajalle joudutaan esimerkiksi tapaturmasta tai sairaudesta johtuen järjestämään avustusta tai paluukuljetusta. Matkustajan on syytä harkita myös muun vakuutusturvan (esimerkiksi sairaus-, tapaturma tai henkivakuutuksen) tarpeellisuutta. Matkustaja vastaa itse vakuutusturvastaan, sen kattavuudesta ja voimassaolosta kyseisenä aikana. Vakuutuksen korvausehdot tulee tarkistaa vakuutusyhtiöstä. Voimassa olevasta matkavakuutuksesta on pyydettäessä esitettävä kirjallinen selvitys Matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä ei tallenna, arkistoi tai muutenkaan säilytä kyseistä selvitystä matkavakuutuksesta. Matkanjärjestäjä ei ole velvollinen korvaamaan ilman matkavakuutusta kyseiseen tapahtumaan ilmoittautuneelle Matkustajalle matkasopimuksen peruuttamisesta, avustuksesta tai paluukuljetuksesta aiheutuneita kuluja. Matkustaja hakee kaikki kulut ja vahingonkorvaukset suoraan matkavakuutuksesta.

5. Matkustusasiakirjat

Matkustajan on itse huolehdittava tarvittavista Matkalle lähtöön ja Matkalta paluuta varten tarvittavista asiakirjoista, kuten esimerkiksi passista, viisumista, lentolipuista, junalipuista tai linja-autolipuista, sekä tarkistettava niiden ja ilmoittautumisen yhteydessä annettujen tietojen oikeellisuus ja vastaavuus toisiinsa. Matkustajan on itse huolehdittava siitä, että lentojen, junien ja linja-autojen sekä muiden mahdollisten Matkustajan vastuulla olevien kuljetusten lähtö- ja paluuajat ovat oikeassa suhteessa näihin asiakirjoihin.

Matkanjärjestäjä ei vastaa kuluista tai vahingoista, jotka johtuvat siitä, että Matkalle lähtö tai Matkalta paluu estyy tai Matka keskeytyy tai viivästyy virheellisten tai puutteellisten edellä tarkoitetun kaltaisten asiakirjojen, kuten esimerkiksi vanhentuneen tai rikkinäisen passin tai vanhentuneen tai evätyn viisumin tai virheellisten tai vanhentuneiden junalippujen, johdosta.

6. Matka, hinta ja maksuehdot

Matkustaja valitsee Matkan lähdön ja hiihdettävät osuudet ilmoittautumisen yhteydessä. Matkan lähdöt ovat Virolahti-Jäämeri ja Ilomantsi-Jäämeri. Lähtöjen sisällä voi valita erimittaisia osuuksia tai niiden yhdistelmiä väleillä Virolahti-Ilomantsi, Ilomantsi-Kuusamo ja Kuusamo-Jäämeri. Valitusta matkaosuudesta riippuen Matkaan kuuluu kuljetuksia väleillä Helsinki Vantaa lentokenttä-Virolahti, Joensuu-Ilomantsi, Kuusamon lentokenttä-Kuusamon Tropiikki tai Nuorgam-Ivalo. Matkaosuudet suoritetaan hiihtäen Matkustajan omilla varusteilla. Matkustaja vastaa varusteidensa asianmukaisesta kunnosta Matkalle lähtöä varten ja Matkan aikana. Sääolosuhteista tai muista Matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista johtuen yksi tai useampi matkaosuus voidaan joutua kokonaan tai osittain suorittamaan muulla tavalla kuin hiihtäen, kuten esimerkiksi pyöräilemällä tai juna- tai linja-autokuljetuksella.

Matkan kokonaishinta riippuu muun muassa valittavista matkaosuuksista ja ilmoittautuneiden määrästä. Matkanjärjestäjä ilmoittaa Matkan kokonaishinnan Matkustajalle tai julkaisee kokonaishinnan verkkosivuillaan ennen matkasopimuksen tekemistä. Matkan kokonaishinta sisältää opastuksen, kuljetuksen matkaosuuksien välillä, majoituksen, latujen teon, varusteiden huollon, huoltoauton käytön, tavaroiden kuljetuksen, varusteiden huoltotilojen käytön sekä lähtö- ja paluukuljetukset edellä mainitusta matkaosuudesta riippuen.

Matkan aikana Matkustajalla saattaa tapauskohtaisesti olla mahdollisuus ostaa lisäpalveluja, jotka Matkustaja maksaa erikseen. Matkan aikana voidaan esimerkiksi järjestää vapaaehtoisia ylimääräisiä kuljetuksia, joihin osallistuessaan Matkustaja maksaa kuljetuksesta aihetuvat kulut suoraan Matkanjärjestäjälle.

Matkustajaa sitova matkasopimus syntyy, kun Matkustaja on ilmoittautunut Matkaan sekä suorittanut Matkan kokonaishinnan ensimmäisen maksuerän (1. erä). Matkanjärjestäjä ilmoittaa Matkan kokonaishinnan 1. maksuerän suuruuden sekä maksun eräpäivän Matkustajalle tai julkaisee kyseiset tiedot 1. maksuerästä verkkosivuillaan ennen matkasopimuksen tekemistä. Matkustaja hyväksyy nämä matkaehdot ilmoittautumisen yhteydessä.

Matkan kokonaishinnan toinen maksuerä (2. erä) suoritetaan myöhemmin ennen Matkaa Matkanjärjestäjän toimittamaa laskua vastaan. Laskun maksuehto on neljätoista (14) päivää laskun päiväyksestä.

Molemmat maksuerät (1. ja 2. erä) on suoritettava viimeistään eräpäivänä. Matkanjärjestäjä veloittaa muistutuslaskusta kymmenen (10) euroa. Matkanjärjestäjällä on oikeus periä mahdollisesta uudelleen ilmoittautumisesta aiheutuvat kulut Matkustajalta. Mikäli maksuerän tai sen osan suorittaminen viivästyy enemmän kuin kolmekymmentä (30) päivää, Matkanjärjestäjällä on oikeus purkaa matkasopimus. Matkasopimuksen purkaminen ei vapauta Matkustajaa korvaamasta ilmoittautumisesta aiheutuneita Matkan kokonaishintaan kuuluvia kiinteitä kuluja, jotka on jaettu ilmoittautuneiden kesken.

7. Matkustajan velvoitteet ja vastuu

Matkustajan on noudatettava Matkan aikana kaikkia Matkanjärjestäjän, Matkanjärjestäjän edustajan, matkanjohtajan ja viranomaisten antamia Matkaan tai sen toteuttamiseen liittyviä ohjeita ja määräyksiä.

Matkustaja ei saa aiheuttaa käyttäytymisellään tai toimenpiteillään itselleen tai muille Matkustajille tai Matkanjärjestäjälle tai sen edustajalle tai näiden omaisuudelle vahinkoa, haittaa tai vaaraa. Jos Matkustaja olennaisesti laiminlyö edellä mainitut velvoitteensa, Matkanjärjestäjä voi evätä Matkustajan Matkalle lähdön tai poistaa hänet Matkalta. Tässä tapauksessa Matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista Matkalta takaisin pääsemiseksi aiheutuvista kuluista. Matkustaja on myös täysimääräisesti vastuussa kaikista vahingoista, jotka hän tahallisella, varomattomalla tai huolimattomalla menettelyllään tai laiminlyönnillään aiheuttaa itselleen, muille Matkustajille, Matkanjärjestäjälle, Matkanjärjestäjän edustajalle tai kolmansille osapuolille muun muassa rikkomalla tai laiminlyömällä edellä mainittuja velvoitteita.

Matkustajan tulee antaa Matkanjärjestäjälle ilmoittautumisen yhteydessä sellaiset yhteystiedot, joista hänet tavoittaa ennen matkaa ja matkan aikana.

Matkustajan vastuulla on varmistaa henkilökohtainen terveydentila ennen Matkaa ja Matkan aikana siten, ettei Matkan aiheuttama fyysinen tai henkinen rasitus aiheuta Matkustajan terveydelle vaaraa. Matkustajan on ilmoitettava Matkanjärjestäjälle mahdollisista terveydentilaan liittyvistä vaaroista, poikkeuksista ja muista erityistarpeista sekä ruokavalioista etukäteen ilmoittautumisen yhteydessä. Matkanjärjestäjällä on oikeus evätä Matkustajan Matkalle lähtö tai poistaa Matkustajan Matkalta, jos Matkanjärjestäjä perustellusti katsoo, että Matkustajan terveys vaarantuu osallistumalla Matkaan. Tässä tapauksessa Matkustajalla ei ole oikeutta maksun palautukseen ja hän vastaa itse kaikista Matkalta takaisin pääsemiseksi aiheutuvista kuluista. Selvyyden vuoksi todetaan, että Matkanjärjestäjä ei ole miltään osin vastuussa Matkustajan terveydentilasta tai sen mahdollisesta heikentymisestä tai vaaraan saattamisesta Matkan aikana.

Matkustajan tulee olla välittömästi yhteydessä Matkanjärjestäjään, mikäli Matkustaja havaitsee Matkan aikana virheen. Mikäli Matkanjärjestäjä ei korjaa virhettä Matkan aikana, reklamaatio virheestä ja mahdollinen siihen liittyvä vahingonkorvausvaatimus on esitettävä Matkanjärjestäjälle kirjallisesti ja kohtuullisessa ajassa virheen ilmaantumisesta, kuitenkin viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa Matkan päättymisestä.

Matkanjärjestäjän kumuloitu vahingonkorvausvastuu matkasopimuksen perusteella rajoittuu kaikissa tapauksissa määrään, joka vastaa kolme kertaa Matkan kokonaishintaa. Tämä vastuunrajoitus ei kuitenkaan koske henkilövahinkoa eikä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutettua vahinkoa.

8. Matkanjärjestäjän peruutusoikeus

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa Matka, jos ilmoittautuneiden Matkustajien määrä ei ole riittävä ilmoittautumisen määräpäivään mennessä. Matkanjärjestäjä ilmoittaa Matkan peruuttamisesta Matkustajalle mahdollisimman pian edellä mainitun määräpäivän jälkeenjos

Matkanjärjestäjällä on niin ikään oikeus peruuttaa Matka, jos Matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevat seikat estävät Matkanjärjestäjää toteuttamasta Matkaa sovitulla tavalla. Matkanjärjestäjällä on tällä perusteella oikeus peruuttaa Matka esimerkiksi, jos kohteessa tai sen läheisyydessä on sotatoimia, luonnonmullistus, lakko tai muu vastaava tilanne, ja Matkanjärjestäjän mahdollisuus toteuttaa Matka tästä syystä johtuen olennaisesti vaikeutuu. Vastaavasti Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa Matka, jos Matkaa ei voida toteuttaa vaarantamatta Matkustajan henkeä tai terveyttä. Matkanjärjestäjä ilmoittaa Matkan peruttamisesta edellä tässä kappaleessa mainitulla perusteella Matkustajalle mahdollisimman pian ennen Matkan alkamista.

Matkanjärjestäjä palauttaa edellä olevissa tapauksissa Matkustajan mahdolliset maksusuoritukset mahdollisimman pian ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluttua siitä, kun Matka on peruutettu.

Edellä kohdassa 7 todetun lisäksi Matkanjärjestäjä ei vastaa miltään osin vahingoista, jotka johtuvat Matkanjärjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista syistä, kuten esimerkiksi sotatoimista, kapinasta, sisäisestä levottomuudesta, maahantulokiellosta, luonnonmullistuksesta, poikkeuksellisesta sääilmiöstä, lakosta, muusta työselkkauksesta, tulipalosta, yleisen liikenteen tai energiajakelun keskeytyksestä tai muusta vastaavasta ylivoimaisesta esteestä.

Matkanjärjestäjä ei vastaa myöskään vahingoista, jotka johtuvat matkaehdoissa, matkasopimuksessa tai Matkanjärjestäjän verkkosivuilla olevista kirjoitusvirheistä tai teknisistä virheistä.

9. Matkustajan peruutusoikeus

Matkustajan on viipymättä ilmoitettava Matkanjärjestäjälle matkasopimuksen peruuttamisesta esimerkiksi sairastumisen johdosta. Jos Matkustaja peruuttaa matkasopimuksen, Matkanjärjestäjä perii Matkustajalta asianmukaisen ja perustellun peruutusmaksun.

Peruutusmaksu vastaa Matkan kokonaishintaa, josta on vähennetty mahdolliset matkasopimuksen peruuttamisesta syntyvät kustannussäästöt ja mahdolliset Matkan vaihtoehtoisesta käytöstä saatavat tulot. Matkustaja on tietoinen siitä, että Matkanjärjestäjälle syntyy peruuttamattomia ja korvaamattomia kustannuksia välittömästi sen jälkeen, kun Matkustajan sitova ilmoittautuminen on tapahtunut. Matkanjärjestäjä esittää Matkustajan pyynnöstä perustelut peruutusmaksun määrälle. Matkanjärjestäjä vähentää peruutusmaksun mahdollisesta Matkustajalle palautettavasta määrästä.

10. Matkaan tehtävät muutokset

Matkanjärjestäjä voi tarvittaessa tehdä matkajärjestelyihin ja Matkaan välttämättömiä muutoksia, jotka eivät ole virheitä, eivätkä oikeuta matkasopimuksen peruuttamiseen tai hyvitykseen Matkasta. Muutosten tekeminen edellyttää, että Matka kokonaisuutena arvioiden ei muutu olennaisesti muutosten seurauksena. Virheitä tai matkasopimuksen peruuttamiseen tai hyvitykseen oikeuttavia muutoksia eivät ole esimerkiksi sääolosuhteista johtuvat muutokset tai muut välttämättömät muutokset esimerkiksi matkasuunnitelmaan, matkareitteihin, aikatauluihin, majoituksiin, kuljetuksiin tai muihin matkan toteuttamiseen liittyviin käytännön seikkoihin.

Matkanjärjestäjä ilmoittaa edellä kuvatun kaltaisista muutoksista Matkustajalle viipymättä muutosten tekemisen jälkeen. Matkustaja on muutoksista huolimatta velvollinen maksamaan Matkan hinnan ja muut mahdolliset sovitut maksut kokonaisuudessaan.

Matkasopimukseen perustuvien oikeuksien luovuttamisesta tai matkustajatietojen muuttamisesta on ilmoitettava Matkanjärjestäjälle viimeistään seitsemän (7) päivää ennen Matkan alkamista. Matkanjärjestäjä perii korvauksen oikeuksien luovuttamisesta tai tietojen muuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä. Ellei muuta ilmoiteta, korvauksen suuruus on sata (100) euroa.

11. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Matkasopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä, jotka johtavat vieraan lain soveltamiseen.

Mahdolliset matkasopimusta koskevat erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan Matkanjärjestäjän ja Matkustajan välillä neuvotteluteitse. Mikäli erimielisyyttä ei saada neuvotteluteitse ratkaistua, kuluttaja voi saattaa erimielisyyden kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen erimielisyyden saattamista kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Kuluttaja voi saattaa erimielisyyden myös kotipaikkansa yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi. Mikäli Matkustaja ei ole kuluttaja, erimielisyys ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena.